Pif Pouf Paf - Zot van A

663 Views
Published
http://soundclick.com/marcmorlock
Tekst/Mu ziek/Productie: Marc Morlock - (P)1990
Sax: Frank Deruytter
http://www.muziekarchief.be/iden tityd...

Zot van a


Ik zag eur staan, 't was volle maan
'k ad wa' gedroenke, m'n bökske góe' vol
ik stoeng te beve van da' vrouwelijk schoên
ik ging nor eur tóe, en 'k zee lösterd góe

Gij mokt mij zoe blij
zedde gah nog vrij
schatteke, shóeke lóe
'k zen zot van au
nee, 't is ginne zwaens
ik zen iêlegaens
stapelzot van au

Ik zat pottóe moh 'k zag eur nog góe
ik bleef probere moh 't pakte ni' góe
ik zee m'n dröfke, gij zeh' gah vör mij
e potteke rijspap, ne pot gelei

Gij mokt mij zoe zot
zedde gah begod
ni blij ni blij ni blij
meh ne vent as 'kik
nee, 't is giêne zwaens
ik zen iêlegaens
stapelzot van au
ja, ja, ja!

'k Zen zot van au
'k zen zot van au
'k zen stapelzot

Ze zee tege mij
tege mij tege mij
tege mij mij mij

Nee nee nee nee nee
giêne zatlap on m'n zij
nee nee nee nee nee
gij vald ni mee
da's wa' zij zee
x4
Category
Pop
Tags
Popmusic, flemish, antwerp, belgium, world, drunk, love