Serge Tonnar - Bonjour an Awuer ( Hello and GoodBye )

Bonjour an Awuer ( Hello and GoodBye )
In order to thematize the subject of dementia, to inform the public and to break the taboo around dementia diseases,
the Ministry of Family, Integration and Greater Region asked
Serge TONNAR to make a  project around the topic of dementia.


Serge TONNAR has composed and recorded the song "Bonjour an Awuer",
with the participation of actors concerned by the disease.
He associated the filmmaker Jacques Molitor for making a music video and a documentary about the project
(rehearsals, recording ...).

Discover here the song "Bonjour an Awuer - Demenz ass keen Tabu" and her video documentary on the making.

Dans le but de thématiser le sujet de la démence, d’informer le grand public et de briser le tabou autour des maladies démentielles, le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région a demandé à Serge TONNAR de réaliser un projet autour du sujet de la démence.
Serge TONNAR a ainsi composé et enregistré la chanson « Bonjour an Awuer », avec la participation d'interprètes concernés par la maladie. Il a associé le cinéaste Jacques MOLITOR pour la réalisation d'un clip et d'un documentaire sur le projet (répétitions, enregistrement…).
Découvrez ici, la chanson "Bonjour an Awuer - Demenz ass keen Tabu", son clip et le documentaire sur la réalisation.

Bonjour an Awuer - Demenz ass keen Tabu

Wierder & Musek: Serge Tonnar

Clip: Jacques Molitor

Text vum Lidd

1
Wat ass schonn en Haus wa kee méi dra wunnt
Wat ass eng Stad wou se all ausgezunn
Wat ass e Pëtz ouni Waasser a Gronn
E Kierchtuerm wou d’Klacken net lauden all Stonn

Wat ass e Schëff ouni Steier am Stuerm
An ouni Feier wat ass dann de Liichttuerm
E Karussell wa keng Kanner do sinn
Ass dat nach e Wee, dee féiert néierens hinn

2
Bonjour an Awuer, ech muss mech vu mir trennen
Mäin Numm ass just e Wuert mat deem dir mech wëllt vernennen
Dee Mënsch deen ech mol wor ass am gaange fort ze rennen
Dir braucht och net ze maachen wéi wann der mech géift gutt kennen

Bonjour an Awuer, ech muss mir selwer Äddi soen
Ech muss ëmmer erëm fort an da bleiwen ech kuerz stoen
Dann dréinen ech mech em fir de Wee zeréck ze goen
Ma ech muss ëmmer méi wäit an och ëmmer vill méi laang goen

Bonjour an Awuer, ech muss mech vu mir trennen
Dir braucht awer nach net all meng Saachen ze verbrennen
Bleift nach e bëssen hei och wann ech iech net gläich erkennen
Well ech kommen heiansdo erëm an u wee soll ech mech da wennen

Bonjour an Awuer, ech muss mir selwer Äddi soen
Ech weess net ween ech sinn an ech kann des Welt net verstoen
Ma wee weess scho ween en ass, wee kann dat vu sech soen
A wee ka vu sech soen dass en des Welt ka verstoen

Chouer
Bonjour an Awuer, Bonjuer Awuer
Ech muss mech vu mir trennen

3
Am Haus wou kee méi wunnt do ass Plaz méi wéi genuch
An déi verloosse Stad kënnt d'Natur nees op Besuch
An de Pëtz ouni Buedem ass an d'Onendlecht gewuess
A wann d’Klacken net lauden vergeet d’Zäit méi lues

An e Schëff ouni Steier geet duer wou et wëllt
An de Liichttuerm deen aus ass weist de Wee bei d’Stëllt
Um Karussell ouni Kanner fueren déi Al elo drop
An de Wee deen néierens féiert hällt och néierens op

A Gedenken un d’Madame Anna Ginter-Dondelinger, 1927 - 2015

Mam :

Jos Olinger
Néckel Conrad
Anna Ginter
Marianne Schaul
Doris Eisenmenger

Geschriwwe vum : Serge Tonnar

Realisatioun, Kamera, Toun, Schnëtt : Jacques Molitor

Zousätzlech Kamera : Serge Benassutti, Rae Lyn Lee

Tounmix: Serge Tonnar

Toun Neimënster : Yves Bemelmans

Mix Lidd : Mike Butcher
Master Lidd: Alan Ward

Technik :
Lemon Event Solutions, Arri, Steadimages

Merci un :

Alain Tapp, Michèle Halsdorf, Lydie Diederich (ALA)
Jang Hamen (Claire asbl)
Vibeke Walter (RBS)
Camille Kerger (INECC)

Viviane Thill (CNA)
Attractions Kopp
Jon Hames (VDL)

Lalala Chouer:

Sam Grüneisen, Greetje Maes, Bernadette Maas, Michèle Halsdorf, Carol Streff, Jeanne Gengler, Kristina Hoffmann, Lydie Diederich

source:http://www.vivreavecunedemence.lu

Related Articles

Latest Articles

Most Popular